Download de voorwaarden als PDF.

Core Notariaat B.V.

 1. Core Notariaat B.V. (‘Core Notariaat’) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65242521, die zich ten doel stelt een notarispraktijk uit te oefenen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Core Notariaat. De personen die door Core Notariaat zijn gemachtigd om namens haar opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook aangeduid met ‘partner’.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Core Notariaat te zijn gegeven, en niet aan een aan Core Notariaat verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan Core Notariaat verbonden persoon. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder aan Core Notariaat verbonden personen worden begrepen de werknemers, de adviseurs, de partners en de aandeelhouders van Core Notariaat. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens een aan Core Notariaat verbonden persoon is uitgesloten. Een aan Core Notariaat verbonden persoon kan zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hem overeengekomen derdenbeding.
 4. Als zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Core Notariaat leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de door Core Notariaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 5. Als Core Notariaat aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Core Notariaat, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 6. Als om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op een uitkering, dan is de aansprakelijkheid van Core Notariaat beperkt tot beperkt tot driemaal het door Core Notariaat in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 50.000.
 7. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en met Core Notariaat’s aansprakelijkheid daarvoor.
 8. Als Core Notariaat bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden persoon inschakelt, dan is Core Notariaat tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt. Als een dergelijke door Core Notariaat ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft Core Notariaat de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
 9. Niet alleen Core Notariaat maar ook iedere aan Core Notariaat verbonden of vroeger verbonden persoon en hun rechtsopvolgers kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 10. Core Notariaat kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. Core Notariaat zal deze gelden storten bij een bank die door Core Notariaat wordt gekozen in overleg met degenen die daarbij belang hebben. Core Notariaat is niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt.
 11. Core Notariaat is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.
 12. De Klachten- en Geschillenregeling Notariaat is van toepassing. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 13. Op de rechtsverhouding tussen Core Notariaat en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in een Nederlandse- en een Engelse versie en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De tekst van de Nederlandse versie van de algemene voorwaarden prevaleert.